Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών 2 θέσεων ΥΕ εργατών καθαριότητας

Παρασκευή, 03/09/2021

Γάζι, 3/9/2021
Αριθ . Πρωτ.: 12546


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας δύο (2) μηνών

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58  του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007.

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 Ν. 4662/2020.
 3. Την με αρ, 393/2021 (ΑΔΑ:ΨΓΠΣΨΛΣ-ΜΕΜ) απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου με θητεία από 05.04.2021 έως 04.04.2022 και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 Ν. 3852/2010).
 4. Την υπ’ αριθμ. 191/2021 (ΑΔΑ: Ω3Γ1ΩΛΣ-Θ3Π) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου, με θέμα πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών συνολικά 14 ατόμων.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11232/6-8-2021 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.
 6. Τη με αρ.πρωτ.11727/3-9-21 (ΑΔΑ: 66ΝΞΩΛΣ-Φ2Ι) ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών συνολικά 14 ατόμων.
 7. Τη μη κάλυψη των 2 θέσεων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας λόγω ανεπαρκούς κατάθεσης αιτήσεων ως αναφορά τις εν λόγω θέσεις.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου, και συγκεκριμένα ως εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

α/αΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός Ατόμων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ2Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
  

ΣΥΝΟΛΟ

 2 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη-Γάζι) Γραφείο Προσωπικού τηλ: 2813400687,623, 624 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός τριών -3- εργασίμων ημερών από τη δημοσίευσή της.

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12)

     μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του  έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του

     άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή

     πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.

    Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή

    χρονική  διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

 1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο ΙΚΑ.
 2. Α.Μ.Κ.Α.
 3. IBAN τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου.

9- Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. τρέχουσας χρήσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΖΕΡΒΟΥ ΝΙΚΗ

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ1428 KB
2doc ΑΙΤΗΣΗ181 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03/09/2021

Top