Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 16/08/2021

Γάζι, 12/08/2021
Αρ. Πρωτ. 11508
Αριθμ. Πρόσκλησης   34

Αγαπητέ συνάδελφε, τη Δευτέρα 16-08-2021, και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας   

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσίες: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Αυτοτελούς Τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  2. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξασφάλιση προσπελασιμότητας  και συνθηκών ειδικής ασφάλειας στην οδό 16 Μαρτύρων στην περιοχή Τσαλικάκι Μαλεβιζίου».
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων στην Δημοτική ενότητα Κρουσώνα».
  4. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού», προϋπολογισμού δαπάνης 3.100.000,00 €
  5. Ανάκληση των 217/2020 και 438/2020 αποφάσεων της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)», προϋπολογισμού δαπάνης 164.920,00 €.
  6. Ανάκληση της 141/2021 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και ενοποίηση πλατείας Τσαλικακίου και πλατείας κ. Μουντάκη Δήμου Μαλεβιζιου», προϋπολογισμού δαπάνης 934.000,00 €.
  7. Ανάκληση της 171/2021 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κρουσώνα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», προϋπολογισμού δαπάνης 167.500,00 €.
  8. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας (Οδός Σενετάκη) στην Δ.Ε. Γαζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16/08/2021

Top