Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Διακήρυξη για τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Κρουσώνα

Τρίτη, 01/06/2021

Γάζι 31-05-2021
Αριθ. Πρωτ.:1385

Η Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. διακηρύσσει τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου στον Κρουσώνα για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Κρουσώνα.

1.- Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο -2- φάσεις.

2.- Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών και στη συνέχεια η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/1981 Επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με την 14/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θα κρίνει, μετά από επιτόπια έρευνα, την καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης καθώς και το ύψος του μισθώματος.

3.- Κατά τη δεύτερη φάση θα διενεργηθεί μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών η οποία έχει οριστεί με την 14/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Οργανισμού πού βρίσκονται επί της οδού (Ν. Καζαντζάκη 11 Γάζι) σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την πρόεδρο του Δ.Σ. Βογιατζή Μαρίνα-Δέσποινα, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου.

5.- Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να είναι εκτάσεως 100 τ.μ έως 150 τ.μ. περίπου.

  • Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να είναι στην κεντρική αγορά του Κρουσώνα.
  • Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση και πρόσβαση ώστε να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τον σκοπό της μισθώσεώς.
  • Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια ή να έχει ενταχθεί στις σχετικές διατάξεις περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών.
  • Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο, να διαθέτει προσβασιμότητα και γενικά εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή με κινητικές δυσκολίες.
  • Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρο υγιεινής ο οποίος θα επιτρέπει και την πρόσβαση ΑΜΕΑ.
  • Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρο εντευκτηρίου, χώρο κοινωνικής υπηρεσίας, αίθουσα για ομάδες-συνεντεύξεις-νοσηλευτικής βοήθειας και 2 τουαλέτες.
  • Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει πυρασφάλεια.

Η μίσθωση του ακινήτου κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της έλλειψης κατάλληλου Δημοτικού ακινήτου για την εξυπηρέτηση της παραπάνω ανάγκης.

Το ανώτατο όριο του μισθώματος θα καθοριστεί για τα ακίνητα που θα κριθούν κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή.

6.- Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών (Ν. 3130/2003 άρθρα 4 & 21), με σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα τέσσερα (4) χρόνια και με ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τα υπόλοιπα και θα αρχίσει από την υπογραφή του συμφωνητικού.

7.- Ο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον θα μπορεί να καλύψει σε δικό του ακίνητο την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο, ή σε περίπτωση που δεν του είναι πλέον απαραίτητο για την παραπάνω χρήση ή σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αποφασίσει να οικοδομήσει και προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως προ εξαμήνου το Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.

8.- Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα στο τέλος κάθε τριμήνου από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. με έκδοση, στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

9.- Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 10% επί του ετήσιου μισθώματος, σύμφωνα με την προσφορά που θα καταθέσει. Πρέπει ακόμα να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

10.- Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

11.- Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

12.- Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα –10– ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν ότι ελέγχθηκε η νομιμότητα για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

 Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. καθώς και σε κάθε πρόσφορο μέσω (καφενεία, καταστήματα, κλπ) στον Κρουσώνα καθώς και άλλες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν στο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, δηλαδή μέχρι και την 20-06-2021 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Νικ. Καζαντζάκη 11, Γάζι Τ.Κ. 714 14 ) και θα απευθύνονται στην Πρόεδρου του Οργανισμού Βογιατζή Μαρίνα-Δέσποινα.

Η Πρόεδρος
Βογιατζή Μαρίνα-Δέσποινα

                                                                                                                    

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 146 KB
2 pdf ΑΠΟΦΑΣΗ 32-2021 384 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01/06/2021

Top