Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης -8- μηνών

Τετάρτη, 27/01/2021

Γάζι, 27/01/2021
Αριθ . Πρωτ.: 1250
ΑΔΑ: ΩΝΗΑΩΛΣ-Ξ2Γ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΝΕΑ  (9) ΑΤΟΜΩΝ  {ΕΠΤΑ -7- ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ -2- ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ } ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 05/07/2021,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 212 ΤΟΥ Ν. 3584/07 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 74 ΤΟΥ Ν. 4745/2020».

  Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:

       1.Την παράγραφο 1 περίπτωση δ του άρθρου 58 του ν.3852/ 0 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως ισχύουν.

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/28.6.2007) περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών όπως ισχύουν. Ειδικότερα, στην παρ.3 προβλέπεται ότι η εν λόγω περίπτωση δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 43/Α΄/28.6.2007)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε και παρ.9 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ234/Α΄/28. 2.2009)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/06.11.2020 (ΦΕΚ 214/Α΄)
 5. Τη με αρ. πρωτ. 11877/16-11-20 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ο Δήμος Μαλεβιζίου.
 6. Την με αρ. 8/2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΜΨΩΛΣ-Λ7Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου περί πρόσληψης προσωπικού Εννέα -9- ατόμων {Επτά-7- ΥΕ 16- Εργάτες Καθαριότητας & Δύο -2- ΔΕ 29-Οδηγοί} στην Υπηρεσία Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας έως 05/07/2021.
 7. Το με αρ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020» σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄) «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 ΑΠΌ τους Ο.Τ.Α.»
 8. Την με αρ. πρωτ. 650/2021 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικά τριών Εννέα -9- ατόμων { Επτά -7- ΥΕ 16- Εργάτες Καθαριότητας & Δύο -2- ΔΕ 29-Οδηγοί }, στην Υπηρεσία Καθαριότητας  του Δήμου, χρονικής διάρκειας έως 05/07/2021, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της πανδημίας από τον COVID-19, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Κωδικός ΘέσηςΥπηρεσίαΈδρα ΥπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός Ατόμων

 

101ΚαθαριότηταςΓάζιΥΕ 16 Εργάτης ΚαθαριότηταςΕΩΣ 05/07/2021-7-
102ΚαθαριότηταςΓάζιΔΕ 29- Οδηγοί
ΕΩΣ 05/07/2021
-2-

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
(α). Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 2527/97, ΦΕΚ 206 Α).

(β). Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον οικείο φορέα (Δήμο Μαλεβιζίου) στην αντίστοιχη ειδικότητα και για τις ανάγκες λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας εξαιτίας της πανδημίας από COVID-19.

102
 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικών Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ι Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικός Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή  ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 346/ 983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητες, δηλαδή: Πτυχίο ι δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκίνητων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων  ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου  Αυτοκινήτων Οχημάτων  ή Τεχνικού Μηχανολογικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής  Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 346/ 983 ι ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της Επαγγελματικής Σχολής

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/ 970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γϋ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ .

ΠΡΟΣΟΝΣΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/ 970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται θ κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή  υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας  ή περισσότερων  κατηγοριών ή υποκατηγοριών του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς   και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη).

Η Κατηγορία ή  υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς (έναρξη, λήξη)  και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας  ή  τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να υποβάλλουν  και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς  των αρχείων της, αρκεί :

Η  προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 599/ 1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που  έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία , ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάϊν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της  αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης  του π. δ. 51 /2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.20 6/τ.Α).

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής  (εκτός κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης) για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγηση της ημεδαπής.

ΟΙ YΠΟΨΗΦΙΟΙ πρέπει:

Α. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Β. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Γ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν , τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο των πτυχίων/τίτλων, αδείας άσκησης επαγγέλματος & λοιπών αδειών που απαιτεί κάθε ειδικότητα, όπως αναφαίνονται στον πίνακα.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, μπορεί να αντληθεί από την ψηφιακή πλατφόρμα: https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει αν τους τελευταίους 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζόμενου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης του.
 7. Για την απόδειξη της εμπειρίας, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. Οι μισθωτοί του Δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: prs@malevizi.gr.

Πληροφορίες δίδονται από το γραφείο προσωπικού : Αικ. Περπέρογλου και Σπ. Κασσαπάκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2813400623 και 2813400687).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 28/01/2021 έως και 01/02/2021.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ, ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην έδρα του Δήμου στο Γάζι. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και το σχετικό έντυπο της αίτησης στο στην  ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gov.gr

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 05/07/2021, από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η Ανακοίνωση.

 Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασης τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στην έδρα του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf Ανακοίνωση586 KB
2doc Αίτηση80 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27/01/2021

Top