Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 20/01/2021

Γάζι , 15 /01/2021
Αρ. Πρωτ. 627
Αριθμ. Πρόσκλησης   2

Αγαπητέ συνάδελφε, την Πέμπτη  21 – 01 – 2021, και από 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. θα γίνει δια περιφοράς  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις, και του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/16.1.2021 (ΦΕΚ 89/16-1-2021, τ.β), προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ο Δήμαρχος
Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ και έγκριση της στοχοθεσίας στα πλαίσια του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.
  2. Έγκριση υποβολής πρότασης, της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και ενοποίηση πλατείας Τσαλικακίου και πλατείας Κ. Μουντάκη Δήμου Μαλεβιζίου», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», Β` πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020, μέτρο 1: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ,  του πράσινου ταμείου.
  3. Πρόσληψη προσωπικού, δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214/06.11.2020 τεύχος Α’), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/07 και την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
  4. Κατάρτιση όρων  και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Καλεσών», προϋπολογισμού δαπάνης 74.378,66 €

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20/01/2021

Top