Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Σκυροδέματος και Δομικού Πλέγματος για τις Ανάγκες της ΔΕ Κρουσώνα»

Δευτέρα, 26/10/2020

 

Ηράκλειο  26/10/2020
Αρ.Πρωτοκόλλου: 17836
ΑΔΑ: 6369ΩΛΣ-5ΧΣ

  1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) διαγωνισμό για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Προμήθειας είναι 31.200,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)
  3. Διατιθέμενη πίστωση 2020: 38.688,00 ΕΥΡΩ
  4. Η Δημοπρασία θα γίνει την 06-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία που εδρεύει ο Δήμος Μαλεβιζίου από αρμόδια Επιτροπή.
  5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
  6. Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της “” και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.
  7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

                       Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ή στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Ο Αντιδήμαρχος 

Πετούσης Γεώργιος

 

 

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Προκήρυξης834 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 26/10/2020

Top