Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 09/10/2020

Γάζι, 01 /10/2020
Αρ. Πρωτ.  16261
Αριθμ. Πρόσκλησης   34

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 09 – 10 – 2020 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                     Μενέλαος Μποκέας 

                  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 1. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, Δήμου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2019 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τους.
 2. Έγκριση της έκθεσης λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2019, έπειτα από την με αριθμό 10/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
 3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2019.
 4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2019.
 5. Κατάρτιση όρων  και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια σκυροδέματος και δομικού πλέγματος για τις ανάγκες της ΔΕ Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 688,00 €.
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο στο πολεοδομικό κέντρο Αμμουδίου (Υποέργο Ι)».
 7. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Μαράθου και του Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς».
 8. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση για την υπηρεσία «Μελέτη αναβάθμισης και περιβαλλοντικής προστασίας Αγίας Πελαγίας Δήμου Μαλεβιζίου, για την απόκτηση πιστοποίησης ως αειφόρος παραλία».
 9. Έγκριση 3ου πρακτικού (Αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη) για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου».
 10. Έγκριση 3ου πρακτικού (Αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη) για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση χλοοτάπητα και προβολέων στην Δ.Ε. Τυλίσου», για το ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια – τοποθέτηση χλοοτάπητα στην Δ.Ε. Τυλίσου του Δήμου Μαλεβιζίου».
 11. Έγκριση 3ου πρακτικού (Αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη) ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)» που αφορά την Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3.
 12. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Φόδελε».
 13. Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Φόδελε».
 14. Διαγραφή χρέωσης τέλους άρδευσης ποσού 10,00 €, του έτους 2018, για τον κ. Αλμπαντάκη Κων/νο του Ιωάννη, με Κ.Τ. 20.
 15. Διαγραφή χρέωσης τέλους άρδευσης ποσού 10,00 €, του έτους 2018, για τον κ. Χαιρέτη Εμμανουήλ του Γεωργίου, με Κ.Τ. 10019.
 16. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ροδιάς».
 17. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 6-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ.340/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται στον Ιωάννη Καπετάνιο του Ευστρατίου το ποσό των 779,88 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1.685,00 €
 18. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 6-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ.237/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης “ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΠΙΛΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε” το ποσό των 614,64 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 200,00 €
 19. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 7-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 347/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται στη Μαρία Κουτεντάκη το ποσό των 29.859,20 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 680,00 €
 20. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 6-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 239/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία “ΥΔΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” το ποσό των 14.892,40€ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 150,00 €
 21. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 6-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 240/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία “ΥΔΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” το ποσό των 19.058,80 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 250,00 €.
 22. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 6-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 241/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία “ΥΔΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” το ποσό των 8.277,00 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 150,00 €.
 23. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 8-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ352/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην Κωνσταντίνα Ξενικάκη του Κωνσταντίνου το ποσό των 511,40 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1.150,00 €.
 24. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 8-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ 363/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Ιωάννη Καρανδινάκη το ποσό των 49.649,60 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1130 €.
 25. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 28-9-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ 323/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην ομόρρυθμη εταιρία «Σάββας Κωνσταντινίδης και ΣΙΑ ΟΕ» το ποσό των 29.887,64 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 685,00 €.
 26. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 8-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ355/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Φραγκιουδάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου το ποσό των 694,60 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 568 €, και β)άσκηση ανακοπής, αίτησης αναστολής και χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 7.10.2020 παρά πόδας της άνω διαταγής πληρωμής επιταγής προς εκτέλεση, συνεπιδοθείσης στις 8-10-2020, συνολικού ποσού 25.362,60 €.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 09/10/2020

Top