Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 23/09/2020

Γάζι, 21/09/2020
Αρ. Πρωτ.  15343
Αριθμ. Πρόσκλησης   32

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 25 – 09 – 2020 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              Μενέλαος Μποκέας 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (Δέκατη τρίτη).
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης, της πράξης με τίτλο «Ανακαίνιση του εκθετηρίου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στο Φόδελε και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» και 2.  «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO – Ομάδα Α’».
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης, της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας φάμπρικας στο Κεραμούτσι και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» και 2.  «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO – Ομάδα Α’».
 4. Κατάρτιση όρων  και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Μαράθου και του Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 66.000,00 €.
 5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, στην περιοχή πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 6. Αποδοχή δωρεάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) ποσού 3.219,13€ και έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) και του Δήμου Μαλεβιζίου για την επίτευξη του σκοπού της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με δικαιούχους τους Δήμους και τελικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID-19.
 7. Έγκριση ή μη άσκησης της με αρ 6343/18-9-2020 υποβολής αντιρρήσεων ενώπιον της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά της υπ’αρ 4441/20-7-2020 Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης (κατά το άρθρο 14 ν. 998/1979) του Διευθυντή Δασών Ηρακλείου (ΑΔΑ: 6Π81ΟΡ1Θ-ΘΓΛ) που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης του ΑΔΗΕ ΑΕ Χαράλαμπου Μαρίνου Καμαρίτη του Γεωργίου για χαρακτηρισμό έκτασης 124.348,06  τμ που περιγράφεται στο 31-3-2020 τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Κωνσταντινας Βρετάκη.
 8. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 187/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκόλλου του Δήμου μας 14671/2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 12.429,57 ευρώ στην εταιρεία ΕΚΩΝ GROUP ΙΚΕ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 180 ευρώ.
 9. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 190/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκόλλου του Δήμου μας 14673/2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των  342,22 ευρώ στην Βασιλική Φακουκακη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 180 ευρώ.
 10. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 170/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκόλλου του Δήμου μας 14674/2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 811,51 ευρώ στην  Ειρήνη Ξυλούρη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 120 ευρώ.
 11. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 191/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκόλλου του Δήμου μας 14675/2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 6.967,25 ευρώ στον Στυλιανό Βαρδαλαχάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 120 ευρώ.
 12. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 192/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκόλλου του Δήμου μας 14676/2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 605,63 ευρώ στον Στυλιανό Βαρδαλαχάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 180 ευρώ.
 13. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 206/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκόλλου του Δήμου μας 15181/2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 11.934,69 ευρώ στον Στυλιανό Βαρδαλαχάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ.
 14. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 314/2020 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκόλλου του Δήμου μας 15237/2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 24.772,22 ευρώ στον Στυλιανό Βαρδαλαχάκη πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 570 ευρώ.
 15. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 310/2020 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκόλλου του Δήμου μας 15088/2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 26.242,12υρώ στην ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 603  ευρώ.
 16. Άσκηση η μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αρ 311/2020 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκόλλου του Δήμου μας 15090/2020) με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει ποσόν των 23.947,95 ευρώ στην ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 552  ευρώ.

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23/09/2020

Top