Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης»

Τετάρτη, 23/09/2020

Γάζι, 23/09/2020
Αρ. Πρωτ. :  15606

Ο Δήμος θα προβεί στην ανάθεση της παραπάνω προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλούμε να καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου σχετική προσφορά σας για την  ανωτέρω υπηρεσία έως την 02/10/2020. Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
  2. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας
  4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του διαχειριστή και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων υλικών αναλύονται στην Τεχνική  Έκθεση ποσού   7.999,86€  που συντάχθηκε από το Τμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας και ακολουθεί συνημμένα.

Ο Δήμαρχος

Μποκέας Μενέλαος

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Πρόσκλησης398 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23/09/2020

Top