Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου»

Παρασκευή, 11/09/2020

Γάζι, 11/09/2020
Αρ. πρωτ. :14858

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι  , θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας  « Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου »   με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η 10/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης   συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 10.670,00 για τη χρονική περίοδο διάρκειας ενός έτους (02/10/2020- 02/10/2021).

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που νομίμως δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης  να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 14710/11.09.2020 ΑΣΥΜ 468/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (20REQ007300561)
 5. Την 10/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης .

Η προσφορά σας μπορεί  να κατατεθεί  είτε ιδιοχείρως είτε με αποστολή με  ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι  και την  Τρίτη   22/09/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.

Στο φάκελο  της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ –ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου»

 Η προσφορά θα περιέχει :

 1. Τεχνική Προσφορά
 2. Οικονομική προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη (να συμπληρωθεί το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας)
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης
 4. Βεβαίωση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης από τη Τράπεζα της Ελλάδας
 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου)[1]
 6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
 7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  σε ισχύ.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την 10/2020 Μελέτη της Δ.νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά κ.α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 10.670,00 € .

H παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gov.gr

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Γρηγόριος Φασουλάκης

 

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Πρόσκλησης191 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11/09/2020

Top