Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για ορισμό νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο στο πολεοδομικό κέντρο Αμμουδίου (Υποέργο Ι)», λόγω βλάβης του ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 11/09/2020

Γάζι, 11/09/2020
Αριθμ. πρωτ.: 14818

      Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των:

  1. Εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου : 24666 ΕΞ 2020/058-09-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περί «Πιστοποίησης Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ

Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».

  1. Την υπ` αριθμόν 257/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας (ΑΔΑ:ΨΣ54ΩΛΣ-Ρ73), περί του ορίσμού νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο στο πολεοδομικό κέντρο Αμμουδίου (Υποέργο Ι)», λόγω βλάβης του ΕΣΗΔΗΣ.

Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών είναι η  18η/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ.

Η Διευθύντρια της ΤΥ

Παπαδάκη Ειρήνη

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf Ανακοίνωση Μεταφοράς Ημερομηνιών_signed604 KB
2pdf Τεχνική Αδυναμία ΕΣΗΔΗΣ604 KB
3pdf 257 Ορισμός Νέας Ημερομηνίας333 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11/09/2020

Top