Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο:«Αποκομιδή Απορριμμάτων στη ΔΕ Κρουσώνα»

Τετάρτη, 22/07/2020

Γάζι, 20/07/2020
Αρ. πρωτ.: 11234
ΑΔΑΜ: 20PROC007053130
ΑΔΑ:ΨΤΓΕΩΛΣ-ΠΝ6

Ο Δήμoς  Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: αποκομιδή απορριμμάτων στη ΔΕ Κρουσώνα   με προϋπολογισμό δαπάνης 70.680,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι   στις 31 Ιουλίου  2020  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00 (έναρξη ) – 11:00 (λήξη προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς .

 Η οικονομική προσφορά να είναι συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας, επι ποινή αποκλεισμού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξειδικεύουν στη προσφορά τους όσα προβλέπονται στο αρ.68 παρ.1 του Ν. 3863/2010.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με το κατάλληλο προσωπικό  και τον κατάλληλο εξοπλισμό  θα εκτελεί  τις εργασίες αποκομιδής των απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα.

Ο χρόνος παροχής της ανατιθέμενης υπηρεσίας  είναι δώδεκα  μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της σύμβασης  και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας.

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου στον δικτυακό τόπο: www.malevizi.gr.

               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι Τ.Κ. 71414, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ,τηλέφ.: 2813400653, Fax: 2810822123, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

                                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ  ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf Προκήρυξη484 KB
2pdf Διακήρυξη2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22/07/2020

Top