Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 18/05/2020

Γάζι, 18/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 7144
Αριθμ. Πρόσκλησης  12

Σήμερα Δευτέρα 18 – 05 – 2020 και ώρα 5:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010, προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σε συνέχεια του με αριθμό Πρωτ. Ε.Π. 21/15-05-2020 εγγράφου του Δήμαρχου Μαλεβιζίου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, του με αριθμό Πρωτ. Ε.Π. 23/15-5-2020 εγγράφου του Δημάρχου Μαλεβιζίου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, καθώς και του με αριθμό Πρωτ. Ε.Π. 25/15-5-2020 εγγράφου του Δημάρχου Μαλεβιζίου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Παροχή διευκρινίσεων από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας από Μονή προς Τύλισος (Περιοχή Φλέγα)» προς την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου, σε συνέχεια του με αριθμό Πρωτ. Ε.Π. 21/15-05-2020 εγγράφου του Δήμαρχου Μαλεβιζίου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, του με αριθμό Πρωτ.  Ε.Π. 23/15-5-2020 εγγράφου του Δημάρχου Μαλεβιζίου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, καθώς και του με αριθμό Πρωτ. Ε.Π. 25/15-5-2020 εγγράφου του Δημάρχου Μαλεβιζίου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18/05/2020

Top