Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μαλεβιζίου (άρθ. 77 , Ν. 3852/10)

Δευτέρα, 10/02/2020

Γάζι, 10-2-2020
Αριθ. Πρωτ. : 2475
Απόφαση Δημάρχου : 184/2020

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4623/2019 (Α΄134).
2. Το άρθρο 77 του ν.3852/2010 .
3. Την με αριθ.πρωτ:661/07-1-2020 Εγκύκλιο 1/2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) του ΥΠ.ΕΣ.
4. Την με αριθμό 12/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ6Υ0ΩΛΣ-Ξ3Θ) : «Καθορισμός όρων προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3852/10)»

Προκηρύσσει
Την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μαλεβιζίου (άρθ. 77, Ν. 3852/10), όπως παρακάτω:

1. Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
2. Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.
3. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής.
4. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.
5. Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιων του υποθέσεις, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων, είτε προφορικά, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις πλήρως τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή επιχείρηση ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αναφοράς – καταγγελίας.
6. Βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων τις οποίες οφείλει να παρουσιάσει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, οι οποίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους.
7. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
8. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση που κατατίθεται στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Μαλεβιζίου υπόψη του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεβιζίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου και για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Επίσης μπορούν να υποβληθούν στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου στην καθοριζόμενη συνεδρίαση εκλογής του Συμπαραστάτη.
9. Η εκλογή θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα δημοσιευθεί έγκαιρα , πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, email) και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.
11. Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου.
12. Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-15:00, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Μαλεβιζίου στο τηλέφωνο: 28123400634.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Προκήρυξη Συμπαραστάτη 128 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10/02/2020

Top