Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο: «Προσωρινές Εγκαταστάσεις Στέγασης για την Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών της δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης των Σχολείων 2ο και 3ο Γαζίου και Παράρτημα Αθλητικού Σχολείου Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου»

Πέμπτη, 30/01/2020

Γάζι, 29/01/2020
Αρ. Πρωτ.:   1747

Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) μέσω της Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος,  για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2ο ΚΑΙ 3ο ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» και Προϋπολογισμού 257.300,00 ΕΥΡΩ, μαζί με το ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

α) τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού,

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,

γ) την υπ’ αριθ.: 297/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, εγκρίθηκε η 82/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και εγκρίθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.

δ) την υπ’ αριθ.: 12/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας.

 • Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία Αναθέτουσα Αρχής και υλοποίησης της σύμβασης

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλ. Μ. Κατσαμάνη, Γάζι

Τηλέφωνα: 2813-400655

Fax: 2810822123

e-mail: zachariadaki@malevizi.gr

Πληροφορίες: Ζαχαριαδάκη Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, MCs, MBA

Κωδικός NUTS: GR 111

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου (www.malevizi.gr) .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας που τηρεί ο Δήμος [www.malevizi.gr]

 • Αντικείμενο του διαγωνισμού
 1. Ο διαγωνισμός αφορά στην Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2ο ΚΑΙ 3ο ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ», όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
 2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας .
 3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ

 

1 Προμήθεια και τοποθέτηση αίθουσας διδασκαλίας 40,50 μ2 περίπου   τεμ. 5,00 16.000,00 80.000,00

 

2 Προμήθεια και τοποθέτηση χώρου υγιεινής  2,25 μ2 περίπου   τεμ. 5,00 4.500,00 22.500,00

 

3 Προμήθεια και τοποθέτηση αίθουσας γραφείων νηπιαγωγών  27,00 μ2 περίπου   τεμ. 5,00 7.000,00 35.000,00

 

5 Σετ εκπαιδευτικών παιχνιδιών   σετ 10,00 7.000,00 70.000,00

 

        ΣΥΝΟΛΟ 207.500,00
          ΦΠΑ 24% 49.800,00

 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 257.300,00

 • Προϋπολογισμός της σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 257.300,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά στο σύνολο της.

 • Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος

 • Τόπος – Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την :

 04η  Φεβρουαρίου  2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η

20η  Φεβρουαρίου  2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα  15:00.

Η ημερομηνία της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών είναι η

27η  Φεβρουαρίου  2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:00 πμ.

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, το αργότερο ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο[1]. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.[2]

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αλλά πρέπει να συνοδεύονται  από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

 • Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή[3] για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 • Εγγύηση συμμετοχής

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού της τάξης των 4.150,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Ο Δήμαρχος

  Μενέλαος Μποκέας

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Προκήρυξης 8 MB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30/01/2020

Top