Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 24/01/2020

Γάζι, 23/01/2020  
Αρ. Πρωτ. 1314
Αριθμ. Πρόσκλησης   3

   Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 27 – 01 – 2020 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                     Μενέλαος Μποκέας                    

 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
 2. Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Οικονομικού έτους 2018 του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.
 3. Έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών ΔΕ Τυλίσου».
 4. Έγκριση του 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Κοκκινιάκος και στην ΤΚ Λουτρακίου της ΔΕ Κρουσώνα».
 5. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ροδιάς».
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Μαλεβιζίου».
 7. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα».
 8. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρων Σ5 και Σ7 της μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου».
 9. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Μαλεβιζίου και των Νομικών του προσώπων και αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ».
 10. Τροποποίηση ημερομηνιών διεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 2ο και 3ο Γαζίου και παράρτημα αθλητικού σχολείου Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 257.300,00 €.
 11. Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας ή παροχής γενικών υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας έως 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), που αφορούν το έτος 2020 σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
 12. Διαγραφή χρέωσης τέλους άρδευσης για το έτος 2017 Β΄ εξάμηνο, για τον Τσιγγένη Δημήτριο του Ελευθερίου με Κ.Τ. 40403.
 13. Διαγραφή χρέωσης τέλους άρδευσης για τα έτη 2002 έως 2010 και για το έτος 2017 Β΄ εξάμηνο, για τον Καλυβιανάκη Γεώργιο του Μιχαήλ με Κ.Τ. 19974.
 14. Άσκηση ή μη προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά των αποφάσεων του Λιμενάρχη Ηρακλείου.
 15. Έγκριση άσκησης των από 20-1-2020 Α) ΑΝΑΚΟΠΗΣ υπ’ αριθ. πρωτ. κατάθ. 68/ΑΝΑ/8/20-1-2020 ΚΑΤΑ της υπ’ αριθ. 339/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Ηρακλείου και ΚΑΤΑ της αρξαμένης αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του επιδοθέντος από 27/12/2019 αντιγράφου του υπ’ αριθ. 337/2019 α΄ εκτελεστού απογράφου της άνω διαταγής πληρωμής καθώς και ΚΑΤΑ της από 23/12/2019 επιταγής προς πληρωμή, και Β) ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ εκτελεστότητας της άνω διαταγής πληρωμής με αίτημα προσωρινής διαταγής.
 16. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 204/7-11-2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων με την οποίαν έγινε δεκτή η 20/2016 αίτηση ακυρώσεως του Συνεταιρισμού με την επωνυμία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ.
 17. Άσκηση ή μη αντιρρήσεων ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά της με αριθμό 9637/15-11-2019 Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης (κατά το άρθρο 14 ν. 998/1979) του Διευθυντή Δασών Ηρακλείου (ΑΔΑ: 6Ε9ΤΟΡΘΑΟΡ1Θ-ΦΕΡ) με αρ πρωτοκ του Δήμου μας 23506/21-11-2019.
 18. Επικαιροποίηση αποφάσεων 99/2019 και 101/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας ως προς την εκπροσώπηση του Δήμου στην αστική δίκη της για την διεκδίκηση έκταση 464453,18 τμ στο Φόδελε.
 19. Ολοκλήρωση διαδικασιών ορισμού του τεχνικού συμβούλου για την υπόθεση τμήματος βοσκοτόπου 500 στρεμμάτων περίπου στην περιοχή Φόδελε – Κορακιά σύμφωνα με την 191/2011απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ενόψει της συζήτησης της υπόθεσης την 04-02-2020.

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24/01/2020

Top