Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Με περιγράμματα θέσεων εργασίας ο Δήμος Μαλεβιζίου.

Πέμπτη, 09/01/2020

Στο επίκεντρο της Δημοτικής Αρχής η αποδοτικότητα των υπηρεσιών προς το δημότη.

Στην αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του Δήμου ως Οργανισμού στοχεύει η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, με την εφαρμογή συστήματος διοίκησης μέσω στόχων. Μέσα από την εδραίωση μιας διαφορετικής διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου δίνεται βαρύτητα στην αποδοτικότητα, την ποιότητα και τη λογοδοσία, με επίκεντρο το δημότη.
Στην κατεύθυνση αυτή ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με την συμμετοχή όλων των υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου, η διαδικασία σύνταξης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας (job description) των υπαλλήλων του Δήμου.
Στα ηλεκτρονικά περιγράμματα θέσεων εργασίας, που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών (apografi.gov.gr), αποτυπώνονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των υπαλλήλων, εξατομικευμένα ανά θέση εργασίας, ενώ κάθε θέση αντιστοιχίζεται με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται στην πράξη για τη βέλτιστη άσκηση των αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης εργασίας.
Η αποτύπωση αυτή θα συμβάλλει καταλυτικά, ώστε η στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου να διενεργείται στο εξής όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα, αλλά κυρίως με βασικό κριτήριο την καταλληλότητα κάθε υπαλλήλου σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση, που καλείται να υπηρετήσει. Η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας επιτρέπει τη συμμετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κινητικότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων 2020, γεγονός που καθιστά δυνατή και την προσέλκυση προσωπικού με υψηλά προσόντα και τεχνογνωσία.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09/01/2020

Top