Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 02/12/2019

Γάζι, 28/11/2019
Αρ. Πρωτ.  23941
Αριθμ. Πρόσκλησης   30

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 02 – 12 – 2019 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                               Μενέλαος Μποκέας                    

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (Δέκατη έβδομη)
 2. Έγκριση της με αριθμό 87/2019 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 7ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2019.
 3. Έγκριση της με αριθμό 89/2019, σε ορθή επανάληψη, απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 8ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2019.
 4. Έγκριση της με αριθμό 91/2019 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 9ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2019.
 5. Έγκριση της με αριθμό 94/2019 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 10ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2019.
 6. Έγκριση της με αριθμό 15/2019, σε ορθή επανάληψη, απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου σχετικά με την έγκριση της 6ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2019».
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός εισόδου Κρουσσώνα».
 8. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδοποιίας του Δήμου Μαλεβιζίου».
 9. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης εντός του οικισμού Τυλίσου».
 10. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου), για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακών οδών Αμμουδάρας».
 11. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας από Μονή προς Τύλισος (Περιοχή Φλέγα)» προϋπολογισμού 150.000,00 €.
 12. Ανάκληση της 151/2019 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρων Σ5 και Σ7 της μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Γαζίου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.175.200,01 €.
 13. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Μαλεβιζίου και των Νομικών του προσώπων και αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ» προϋπολογισμού δαπάνης 188.345,41€
 14. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα στις 22/11/2019.
 15. Έγκρισης άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της 87/2019 απόφασης του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης ( ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων) και κατά Κουβίδη Ανδρέα του Εμμανουήλ, Κουβίδη Ελένη του Ανδρέα, Χαρτοφύλακα Σπυρίδων του Λεωνίδα και Συρρακου Ευθυμία του Παναγιώτη.
 16. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά του ΟΤΕ και της 272/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων που μας επιδόθηκε την 29-10-219 κατά το μέρος που δέχεται την έφεση ΕΦ 160/1-11-2011 του ΟΤΕ κατά της 982/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου που απέρριπτε την ΠΡ 75/2012 προσφυγή της ΟΤΕ ΑΕ κατά των από 9-3-2012 και 25-6-2012 αποσπασμάτων ποσού  320,00 ευρώ περίπου προκειμένου για τέλη κοινοχρήστων χώρων (κοινόχρηστα τηλέφωνα, στύλους, Καφάο) έτους 2012.
 17. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά του ΟΤΕ και της 2079/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου Χανίων που μας επιδόθηκε την 29-10-2019 και δέχεται την προσφυγή 80/2013 της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ κατά της 12953/22-5-2019 εγγραφής στον βεβαιωτικό κατάλογο (βεβαίωση εν ευρεία έννοια) ποσού 58.320,00 ευρώ περίπου στο όνομα της ΟΤΕ ΑΕ προκειμένου για τέλη κοινοχρήστων χώρων (κοινόχρηστα τηλέφωνα, στυλους ΚΑΦΑΟ) έτους 2013 και διατάσσει την επιστροφή ποσού 23.328,00 ευρώ που προκατέβαλε ο ΟΤΕ.
 18. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 1850/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τμήμα Α ) που έκανε δεκτή ανακοπή της ΔΕΗ ΑΕ κατά κατάσχεσης ύψους 247.510,60 ευρώ και κατά της οικείας ταμειακής βεβαίωσης του 2/20.11.2012 (αρ. πρωτοκόλλου 30130/20.11.2012) ως άνω ποσού, καθώς και άσκηση ή μη έφεσης κατά και της 1851/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τμήμα Α) που απέρριψε την 36/2015 προσφυγή της ΔΕΗ κατά της από 25.6.2012 εγγραφής της ΔΕΗ στους βεβαιωτικού καταλόγου του Δήμου Μαλεβιζίου
 19. Εξώδικο συμβιβασμό για καθορισμό τιμή μονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν 2882/2001, για έκταση 6,34 τμ, που αποτελεί το τμήμα προσκύρωσης της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 0201071 στο ΟΤ 108, με τους Πιτσούλη Ευαγγελία του Χαραλάμπου και της Μαρίας, Πιτσούλη Ευσεβία του Χαραλάμπου και της Μαρίας  και  Πιτσούλη Χαράλαμπο του Ανδρέα και της Ευαγγελίας.
 20. Ανάκληση της 240/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για εξώδικο συμβιβασμό για καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος, σύμφωνα με την Μ2/2017 μεμονωμένη πράξης εφαρμογής, ως προς την ιδιοκτησία Εμμανουήλ Κατσαμάνη, Ιωάννη Κατσαμάνη, Κωνσταντινου Κατσαμάνη, Αντιγόνης Κατσαμάνη, Γεωργίου Κατσαμάνη, Δημητρίου Κατσαμάνη, Ιωάννη Νιράκη, Ευτυχίας Νιράκη, Μαρίας Νιράκη, Ιωάννη Σωπασή, Ανθής Σωπασή και Σπυριδούλας Σωπασή, λόγω εσφαλμένης αναφοράς του συνόλου της προσκυρούμενης έκτασης, και των διαμορφωθέντων ποσοστών και λήψη νέας απόφασης για το ως άνω θέμα με διόρθωση της προσκυρούμενης έκτασης και των αντίστοιχων ποσοστών
 21. Εκτέλεση της 1/2019 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης δυνάμει της οποίας επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου όπως καταβάλει στον Μιχαήλ Βλαχάκη το ποσόν των 23.000,00 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων την οποία αποδέχθηκε ο Δήμος μας με την 162/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 22. Εκτέλεση της 225/2018 απόφασης του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με την οποία επιτάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου  να καταβάλλει στον Κων/νο Λεβεντάκη το ποσό των 79.509,13 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων για διάφορα τεχνικά έργα που εκτελέστηκαν τα έτη 2003 έως και 2006 την οποία αποδέχθηκε ο Δήμος μας με την 137/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 23. Εκτέλεση της 194/2018 απόφασης του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με την οποία επιτάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλλει στον Κων/νο Λεβεντάκη το ποσό των 44.819,48 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων για διάφορα τεχνικά έργα που εκτελέστηκαν το έτος 2004, την οποία αποδέχθηκε ο Δήμος μας με την 139/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 24. Εκτέλεση της 538/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου για καταβολή ποσού 20.473,99 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΞΕΝΙΚΑΚΗ Ο.Ε. για παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων την οποίαν αποδέχθηκε ο Δήμος μας με την 173/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 25. Εκτέλεση της 125/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την καταβολή ποσού 24.600,00 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων στην εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, την οποίαν αποδέχθηκε ο Δήμος μας με την 184/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 26. Εκτέλεση της 100/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων δυνάμει της οποίας επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου όπως καταβάλει στον Κίμωνα Τούντα το ποσόν των 7.028,10 ευρώ πλέων εξόδων και πλέον τόκων μόνο για το ποσό των 5.713,90 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 02/12/2019

Top