Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Δευτέρα, 04/11/2019

                                                                                                                                                                                                                                 Γάζι,  04/11/2019
Αρ. πρωτ. :22261

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι, θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης  «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»   με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η 5/2019 Μελέτη του  Γραφείο Προμηθειών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 8.158,87  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%,13%,24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα  (1)έτος.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Ομάδα 1.1 Φαρμακευτικό υλικό για τη κάλυψη των αναγκών του  Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.

Ομάδα 1.2. Υγειονομικό υλικό για τη κάλυψη των αναγκών του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ

Ομάδα 2.1. Φαρμακευτικό  υλικό για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή)

Ομάδα 2.2 Υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή)

Ομάδα 3.1 Φαρμακευτικό  υλικό για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου (Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή)

Ομάδα 3.2 Υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή)

Ομάδα 4:  Προμήθεια φαρμακοεπιδεσμικού υλικού για τα κυτία πρώτων βοηθειών του Δήμου Μαλεβιζίου.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που νομίμως δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης  να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Την 05/2019 Μελέτη του Γραφείου Προμηθειών .

Η προσφορά σας μπορεί  να κατατεθεί  είτε ιδιοχείρως είτε με αποστολή με  ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι  και τη  Τρίτη   05/11/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

  Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.

   Στον ενιαίο φάκελο  της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ –ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η προσφορά θα περιέχει :

 1. Τεχνική προσφορά  νομίμως υπογεγραμμένη, η οποία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 05/2019 μελέτης
 2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.malevizi.gr
 3. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και  εκπροσώπησης (για τα νομικά πρόσωπα)
 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
 6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
 7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  σε ισχύ.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την 05/2019 Μελέτη της Δ.νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανά ομάδα.

Ειδικά για την ομάδα 4: Προμήθεια φαρμακοεπιδεσμικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ενημερώνουμε ότι δεν θα εκτελεστεί η προμήθεια του είδους με α/α 7 : Ζantac tabs  (καθώς έχει αποσυρθεί με απόφαση του ΕΟΦ).

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή χωρίς ΦΠΑ , στο σύνολο της κάθε ομάδας, για τη συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε ομάδας.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προφορές.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα αφορούν μέρος μόνο της συνολικά ζητούμενης ποσότητας ανά ομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι  δύναται να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες και για όποιο φορέα επιθυμούν για τη συνολική ωστόσο ζητούμενη  ποσότητα κάθε ομάδας.

H παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου.  www.malevizi.gr

                                      Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

                                                                                                             Γρηγόριος Φασουλάκης

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Πρόσκλησης 1 MB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04/11/2019

Top