Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παρακολούθηση της ποιότητας πόσιμου νερού και λυμάτων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου»

Τετάρτη, 17/07/2019

Αρ. Πρωτ.:1708/17-07-19

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με  την  παρακολούθηση της ποιότητας πόσιμου νερού και λυμάτων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου (cpv: 71620000-0), με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Η ανάθεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 328.

Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση :

Η δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών, προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.967,50 € χωρίς Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 61.90.13 του προϋπολογισμού έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α.M. και με δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών : Οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ’ αριθ. 5/2019 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να σφραγίσουν το Έντυπο «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 23η Ιουλίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Η μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και το έντυπο «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» παραλαμβάνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της  Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου deya.malevizi.gov.gr και δύναται να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλεφ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5), Fax: 2810 822964, e-mail: deyagazi@otenet.gr.

Δικαιολογητικά συμμετοχής : Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

 • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
 2. δωροδοκία,
 • απάτη,
 1. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 2. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 3. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
 • για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

 • τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
 • τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
 • τα μέλη του Δ.Σ. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
 • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται υποχρεωτικά ότι ο συμμετέχοντας :

α) έλαβε γνώση όλων των όρων της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της μελέτης, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της.

β) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου περί αναβολής ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

γ) Ότι θα λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς και την ευθύνη αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημιάς προκύψει από πλημμελείς εργασίες.

δ) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες κατ’ εντολή της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΜ όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 5/2019 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

 • Διαπίστευση για εργαστήρια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025, από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο ανάλογο φορέα διαπίστευσης του εξωτερικού, στις εργαστηριακές αναλύσεις των παραμέτρων που απαιτούνται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που το πεδίο διαπίστευσης του συμμετέχοντα δεν καλύπτει το σύνολο των εργαστηριακών παραμέτρων, επιτρέπεται η συνεργασία με άλλο διαπιστευμένο στις παραμέτρους αυτές εργαστήριο. Το συνεργαζόμενο εργαστήριο θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως προς την διαπίστευση για το πεδίο των αναλύσεων που δεν καλύπτεται από το συμμετέχον εργαστήριο (προσκόμιση διαπίστευσης συνεργαζόμενου εργαστηρίου και πεδίου εφαρμογής αυτού).

Η παραπάνω συνεργασία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του συνεργαζόμενου εργαστηρίου με την οποία θα δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των τευχών της μελέτης και των συνθηκών του έργου και αποδέχεται την συνεργασία με το συμμετέχον εργαστήριο, αναφέροντας παράλληλα το πεδίο των αναλύσεων που θα αναλάβει. Σε περίπτωση που η προσκομισθείσα διαπίστευση προέρχεται από άλλο ανάλογο ανεξάρτητο φορέα του Ε.ΣΥ.Δ. και για εργαστήρια του εξωτερικού, τότε θα πρέπει να αναφέρει το πεδίο διαπίστευσης και το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι είτε επικυρωμένο είτε να δηλώνεται ότι ακριβές αντίγραφο και μεταφρασμένο στα ελληνικά με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής.

Σε περίπτωση συνεργασίας, για το συνεργαζόμενο εργαστήριο υπάρχει η υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω:

 1. Διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλο ανάλογο ανεξάρτητο φορέα για εργαστήρια του εξωτερικού, στις εργαστηριακές αναλύσεις των παραμέτρων που απαιτούνται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
 2. Υπεύθυνη δήλωση:
 3. ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 5/2019 μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
 4. ότι θα λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς και την ευθύνη αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημιάς προκύψει από πλημμελείς εργασίες.
 5. ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης της ποιότητας νερού και λυμάτων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την παρούσα.

iii.       Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο να αναφέρεται ότι η ΔΕΥΑΜ δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση προς το συνεργαζόμενο εργαστήριο. Επίσης να αναφέρεται ότι το συνεργαζόμενο εργαστήριο θα συνεργαστεί με τον κυρίως ενδιαφερόμενο για την ανάλυση συγκεκριμένων παραμέτρων.

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι θα καλύψουν την ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή και προσωπικό για την απερίσπαστη εκτέλεση των εργασιών, καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης ακόμα και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, κ.λ.π. εάν απαιτηθεί).

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜ.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης

 • Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
 • Για Ε.Π.Ε. απαιτείται, κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
 • Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) απαιτείται να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

Προσφερόμενη τιμή :

 1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά ανά υπηρεσία, καθώς και αριθμητικά και ολογράφως για το σύνολο των υπηρεσιών.
 2. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 4. Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να συμπεριλαμβάνονται:

α)  Η διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και αναλωσίμων για την διενέργεια των αναλύσεων.

β)  Το κόστος μετάβασης για την διενέργεια των δειγματοληψιών και μεταφοράς των δειγμάτων στο εργαστήριο.

γ) Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές  εισφορές του προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.

δ) Όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων μαζί με τις επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα επιβληθούν αναδρομικά, θα βαρύνουν όλες τον ανάδοχο.

Διάρκεια σύμβασης : Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της με τον ανάδοχο με δυνατότητα επέκτασης.

Τιμές συμβάσεως

Οι τιμές κατά την διάρκεια της σχετικής σύμβασης νοούνται σταθερές για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης, καθώς και για πιθανή παράταση της σύμβασης

Ποινικές ρήτρες:

Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης των εργασιών, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες οι οποίες  υπολογίζονται ως εξής:

Ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς πέντε στα εκατό (5%) για τις πρώτη ημέρα καθυστερήσεως και δέκα στα εκατό (10%) για τη δεύτερη και για κάθε επόμενη ημέρα καθυστερήσεως, επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση υπηρεσίας.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτοντα φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Πληρωμή – Κρατήσεις :

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με εντάλματα πληρωμής που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου μετά από την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΜ.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επίλυση Διαφορών :

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους που προσδιορίζονται στην παρούσα και το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Ανάδοχος και η ΔΕΥΑΜ θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου εκτός αν ορίζεται από ειδική διάταξη Νόμου  άλλο δικαστήριο.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΜ

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Πρόσκλησης 688 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17/07/2019

Top