Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων»

Παρασκευή, 10/05/2019

Γάζι,    10/05/2019
Αρ. πρωτ. : 9764

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι  , θα προβεί στη συλλογή προσφορών προκειμένου για την ανάθεση της σύμβασης διάρκειας δύο ετών με τίτλο  «Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων»  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 08/5/2019 Τεχνική Έκθεση συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 16.416,30  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στο παραπάνω πλαίσιο  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς    να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  4. Την από 08/5/2019 Τεχνική Έκθεση

Προσφορές γίνονται δεκτές  έως και  14/5/2019 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ»

Η προσφορά θα περιέχει :

  1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.malevizi.gr
  2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
  3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
  4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 16.416,30 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση 08/5/2019  και θα αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Στη προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και εκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στην αποθήκη του Δήμου.

Προσφορές που θα αφορούν μέρος μόνο των υπό προμήθεια ειδών  δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η ανάθεση  θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

                                                                                                            Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                                           Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 544 KB
2 pdf Τεχνική Έκθεση 295 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 10/05/2019

Top