Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου 1: «Βελτίωση Εσωτερικών Δικτύων Οικισμού Μαράθου και Εξωτερικά Δίκτυα Οικισμών Μαράθου, Αστυρακίου και Γωνιών Δήμου Μαλεβιζίου» της πράξης «Έργα Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Μαράθου, Γωνιών και Αστυρακίου Δήμου Μαλεβιζίου»

Δευτέρα, 22/04/2019

Γάζι     18 /04/2019
 Αριθ. Πρωτ.:   848
Α.Δ.Α.: 6Ξ50ΟΡΧΖ-Κ5Ι
Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC004825748

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) διακηρύττει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου 1:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» της πράξης«ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 630.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) CPV:   45232400 «Έργα κατασκευής αποχετεύσεων»,  45232440-8 «Κατασκευαστικές εργασίες αγωγούς αποχέτευσης»,  45232152 «Αντλιοστάσια Λυμάτων»

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 512.580,52 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και στην κατηγορία των Η/Μ με προϋπολογισμό 113.289,31 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου deya.malevizi.gov.gr. Πληροφορίες δίνονται στην Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου (τηλ.: 2810-824625) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-822964, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Π. Μπαρτσίδη. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/04/2019 ημέρα Δευτέρα, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 03/05/2019.Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικών αγωγών μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Μαράθου, Γωνιών και Αστυρακίου προς τις αντίστοιχες ΕΕΛ,  προσθήκη/αντικατάσταση αγωγών ακαθάρτων του εσωτερικού δικτύου του οικισμού Μαράθου και ενός  αντλιοστασίου λυμάτων.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (με τις επικαιροποιήσεις του Ν.4605/2019), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 και της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09-05-2019, ημέρα Πέμπτη στις 15:00μ.μ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-05-2019  ημέρα Τετάρτη στις 10:00π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα.

Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε)  και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.600,00 που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

Το υποέργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Τμήματος  Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την   με αρ. πρωτ. 67102/22-11-2018 ένταξη του και την αποδοχή των όρων του δανείου, από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, με την 273/11-12-2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ

H παρούσα προκήρυξη  δημοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., καθώς και στην ιστοσελίδα deya.malevizi.gov.gr

Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Mαλεβιζίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

 

Σχετικά αρχεία

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22/04/2019

Top