Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05

Δευτέρα, 12/12/2011

Γάζι 9-12-2011
αρ. πρωτ.: 3843

1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, προκηρύσσει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΓΑΖΙΟΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 77.235,77 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η παροχή υπηρεσιών συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών-υπηρεσιών:
α) κατηγορία Υδραυλικών (13), με προεκτιμώμενη αμοιβή 50.462,77 €,
β) κατηγορία Στατικών (08), με προεκτιμώμενη αμοιβή 26.773,00 €.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Πλατεία Μ. Κατσαμάνη – Γάζι), μέχρι τις 17-01-2012 και ώρα 13:30μ.μ. Επίσης τα τεύχη θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, www.malevizi.gr. Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Γ_έκδοση 06-2011-τ1. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-824625, FAX επικοινωνίας 2810-822964, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Παρασκευή Μπαρτσίδη.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 25-01-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
αα) τάξη B’, στην κατηγορία 13 (Υδραυλικών Έργων),
ββ) τάξη Β’ ή Γ’ στην κατηγορία 08 (Στατικών Έργων),
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
• για την κατηγορία μελέτης 13, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8 ετούς εμπειρίας,
• για την κατηγορία μελέτης 08, 1 τουλάχιστον στέλεχος 8 ετούς εμπειρίας
6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της σύμβασης είναι 27 μήνες.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.545,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 270 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 240 ημέρες.
8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ της ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.
10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ


ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά αρχεία:
Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30/11/-0001

Top