Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Δευτέρα, 25/07/2011

ΓΑΖΙ 22/07/2011
Αρ. Πρωτοκόλλου: 20892

1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» , με προϋπολογισμό 500,000.00 ΕΥΡΩ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 398.272,72 € , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 18/08/2011, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μαλεβιζίου,Πλ. Μ. Κατσαμάνη, Γάζι αρμόδιος υπάλληλος Κος Βελιβασάκης Ζαχαρίας, στο τηλ. 2813400650-660. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Επίσης πληροφορίες για τα συμβατικά τεύχη της μελέτης θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση : www.malevizi.gr.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/08/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου και στην ιστοσελίδα www.malevizi.gr.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και άνω.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7,966.00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α.. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Η διατιθεμένη πίστωση για το έτος 2011 είναι 50.000,00 € .
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μαλεβιζίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία :
Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση:

Top